Kreuje inspiruje uwodzi

Polityka

prywatności i plików cookies

 

I. Postanowienie wstępne.

§ 1

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1422) oraz na podstawie art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 243 z późn. zm.) „Tubądzin Management Group” Sp.zo.o. z siedzibą w Cedrowicach Parceli (95-035 Ozorków), zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców pod nr KRS 286217, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział  KRS, NIP: 7322083952, REGON: 100383200, o kapitale zakładowym w wysokości 49 200 000 zł,  e-mail: iod@tubadzin.pl, zwana dalej „TMG”, wprowadza niniejszą Politykę Prywatności i Plików Cookies, zwaną dalej „Polityką”.

 

§ 2

Pojęcia pisane w Polityce wielką literą, o ile nic innego nie wynika z treści Polityki, mają znaczenie określone w Regulaminie Strony.

 

II. Dane osobowe.

§ 3

 1. Użytkownik w celu pobrania Kuponu Rabatowego musi wypełnić odpowiedni formularz. Wymagane jest tam podanie określonych danych osobowych. Również w korespondencji z TMG Użytkownik może podać swoje dane osobowe, by umożliwić TMG udzielenie odpowiedzi.
 2. Podanie danych osobowych w formularzu jest dobrowolne, jednak konieczne do pobrania Kuponu Rabatowego. Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik wprowadzi do formularza rejestracyjnego, lub poda w korespondencji z TMG, są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1182) oraz ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1422).

 

§ 4

 1. Administratorem danych osobowych są TMG i Sprzedawca prowadzący wybrany przez Użytkownika Salon. Dane Sprzedawców znajdują się na stronie www.tubadzin.pl/pakiet-korzysci/salony.
 2. W celu realizacji Kuponów Rabatowych TMG przekaże dane osobowe Sprzedawcy prowadzącemu wskazany przez Użytkownika Salon.
 3. TMG może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim, na zasadzie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, umowy. Dane Użytkowników będą powierzane w szczególności:
  • podmiotowi świadczącemu na rzecz TMG usługi wysyłania mailingu - FreshMail spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (Al. 29 Listopada 155c, 31-406 Kraków), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000497051, NIP: 6751496393, REGON: 123040091.

 

§ 5

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia, a także usunięcia, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do TMG.

 

§ 6

 1. TMG przetwarza dane osobowe Użytkowników i wykorzystuje je w zakresie i w celu niezbędnym do realizacji umów zawieranych za pośrednictwem Strony tj. wystawienia i przekazania Użytkownikowi Kuponu Rabatowego. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu realizacji Kuponu Rabatowego.
 2. TMG na podstawie udzielonej przez Użytkownika dodatkowej i opcjonalnej zgody ma prawo do wysyłania do niego na podane adresy e-mail lub numery telefonu informacji handlowych, w tym wysyłanej za pośrednictwem urządzeń końcowych (np. komputer, serwer) oraz automatycznych systemów wywołujących (np. listy mailingowe). Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzednim, może zostać w każdej chwili odwołana przez Użytkownika.

 

§ 7

Dane osobowe zebrane przez TMG mogą zostać przekazane upoważnionym, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, organom państwowym.

 

III. Pliki cookies.

§ 8

 1. TMG wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny TMG.
 2. TMG przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach: statystycznych, zapewnienia prawidłowego działania strony www oraz dostosowania treści wyświetlanych Użytkownikowi.

 

§ 9

 1. TMG informuje, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
 2. TMG wskazuje także, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez TMG, poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
 3. Pod poniższymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

 

§ 10

TMG informuje także Użytkowników, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Może to powodować przerwanie sesji po zalogowaniu.

 

IV. Dane zawarte w logach systemowych.

§ 11

Informacje, które są zawierane w logach systemowych w związku z ogólnymi zasadami realizacji połączeń w Internecie wykorzystywane są przez TMG jedynie w celach technicznych oraz statystycznych.

 

V. Środki techniczne stosowane przez TMG.

§ 12

TMG stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

 

VI. Inne.

§ 13

Użytkownik nie ma możliwości korzystania z usług realizowanych za pośrednictwem Strony anonimowo lub pod pseudonimem.

§ 14

 1. W przypadku pytań i opinii dotyczących stosowanej przez TMG Polityki prosimy o ich przesyłanie na adres e-mail: iod@tubadzin.pl .
 2. Polityka znajduje się na stronie www.tubadzin.pl/pakiet-korzysci/polityka oraz w siedzibie TMG.
⇦ Wróć