Kreuje inspiruje uwodzi

REGULAMIN

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W PROMOCJI

 

I. Definicje.

§ 1

W niniejszym Regulaminie Strony, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:

 1. „Strona”- stronę internetową znajdującą się pod adresem: www.tubadzin.pl/pakiet-korzysci,
 2. „TMG”- właściciela Strony, tj. Tubądzin Management Group Sp. z o.o. z siedzibą w Cedrowicach Parcela 11 (95-035 Ozorków), wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000286217, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, o kapitale zakładowym w wysokości 9 200 000 zł, NIP: 732-20-83-952, REGON: 100383200, e-mail: iod@tubadzin.pl,
 3. „Sprzedawca” – osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą sprzedaż detaliczną płytek ceramicznych marki Tubądzin, zobowiązującą się na mocy odrębnej umowy z TMG do realizacji na rzecz Użytkownika Pakietu Promocyjnego,
 4. „Użytkownik”- każdego internautę, który odwiedza Stronę,
 5. „Kupon Rabatowy”- ciąg numerów generowanych za pośrednictwem Strony, uprawniający Użytkownika do skorzystania z Pakietu Promocyjnego w danym Salonie; szczegółowe warunki realizacji Kuponów Rabatowych określa Załącznik nr 1 do Regulaminu,
 6. „Pakiet Promocyjny” – określony w Załączniku nr 1 do Regulaminu zestaw korzyści, które zostaną przyznane Użytkownikowi przez Sprzedawcę w związku z realizacją Kuponu Rabatowego,
 7.  „Salon” – prowadzony przez Sprzedawcę salon sprzedaży detalicznej płytek ceramicznych marki Tubądzin; lista Salonów stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu,
 8. „Polityka” - politykę prywatności i plików cookies stosowaną przez TMG, która znajduje się na stronie www.tubadzin.pl/pakiet-korzysci/polityka.

 

II. Postanowienia ogólne.

§ 2

Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez TMG na rzecz Użytkowników, które polegają na umożliwieniu im pobrania Kuponu Rabatowego w celu skorzystania z Pakietu Promocyjnego w wybranym za pośrednictwem Strony Salonie.

 

§ 3

Do korzystania ze Strony nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika. Wystarczający jest: dostęp do Internetu, posiadanie adresu e-mail oraz standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa.

 

§ 4

Do prawidłowego korzystania ze Strony wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Pliki cookies służą do utrzymania sesji Użytkownika. Możliwe jest następnie ich skasowanie poprzez odpowiednie opcje dostępne w przeglądarce internetowej lub za pomocą innego oprogramowania. Szczegółowe informacje odnośnie plików cookies zawarte są w postanowieniach § 8 - § 10 Polityki.

 

§ 5

Zabronione jest podejmowanie jakichkolwiek działań mających na celu ingerencję w oprogramowanie Strony.

 

§ 6

Zabronione jest także podawanie na Stronie jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, w szczególności naruszających obowiązujące przepisy prawa, zasady współżycia społecznego lub dobra osobiste osób trzecich.

 

III. Pobranie Kuponu Rabatowego.

§ 7

Po wejściu na Stronę Użytkownik ma możliwość pobrania Kuponu Rabatowego.

 

§ 8

 1. W celu pobrania Kuponu Rabatowego Użytkownik powinien wypełnić znajdujący się na Stronie formularz, w którym określi województwo i Salon, w którym chce zrealizować Kupon Rabatowy, a następnie poda swoje imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mail. Podanie prawidłowego numeru telefonu i adresu e-mail jest warunkiem realizacji Kuponu Rabatowego.
 2. Następnie Użytkownik powinien kliknąć przycisk „Pobieram kupon”.
 3. Do wysłania formularza i pobrania Kuponu Rabatowego niezbędna jest akceptacja Regulaminu oraz Polityki.
 4. Kliknięcie przycisku „Pobieram kupon” powoduje wysłanie formularza do TMG i wygenerowanie Kuponu Rabatowego. Kupon Rabatowy zostanie automatycznie wyświetlony na ekranie urządzenia, z którego korzysta Użytkownik, oraz wysłany na podany adres e-mail. Użytkownik może następnie wydrukować Kupon Rabatowy ze Strony lub ze skrzynki e-mail.

 

§ 9

Użytkownik może pobrać dowolną ilość Kuponów Rabatowych, jednak korzyści wynikające z pobranych Kuponów Rabatowych nie sumują się.

 

IV. Prawo odstąpienia od umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

§ 10

TMG zwraca uwagę, że wysłanie Kuponu Rabatowego na podany przez Użytkownika adres e-mail oznacza wykonanie w pełni usługi przez TMG, wobec tego wyrażenie przez Użytkownika zgody na wykonanie tej usługi w pełni, czyli wysłanie Kuponu Rabatowego – zgodnie z art. 38 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827) - powoduje utratę przez Użytkownika prawa odstąpienia od umowy w przedmiocie przekazania Użytkownikowi Kuponu Rabatowego.

 

V. Reklamacje.

§ 11

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące działania Strony lub świadczenia usług, o których mowa w § 2, należy składać do TMG pocztą elektroniczną na adres mailowy iod@tubadzin.pl pocztą bezpośrednio na adres TMG podany w postanowieniu § 1 pkt 2) Regulaminu lub osobiście do protokołu w siedzibie TMG wskazanej w postanowieniu § 1 pkt 2) Regulaminu.
 2. W reklamacji należy podać dane Użytkownika niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis, na czym polegały nieprawidłowości w działaniu Strony lub świadczeniu usług.
 3. TMG rozpatrzy reklamację i poinformuje Użytkownika o wyniku jej rozpatrzenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.

 

VI. Postanowienia końcowe.

§ 12

Regulamin znajduje się na stronie www.tubadzin.pl/pakiet-korzysci/regulamin oraz w siedzibie TMG wskazanej w postanowieniu § 1 pkt 2) Regulaminu.

Załączniki do Regulaminu:

 1. Warunki realizacji Kuponów Rabatowych przez Sprzedawców.
 2. Wykaz Sprzedawców i Salonów.

 

Załącznik nr 1.

Warunki realizacji KUPONÓW RABATOWYCH przez Sprzedawców.

 

I. Postanowienia ogólne

§ 1

W niniejszych Warunkach Realizacji Kuponów Rabatowych przez Sprzedawców, zwanych dalej „Warunkami”, pojęcia pisane wielkimi literami mają znaczenie nadane im w Regulaminie. Dodatkowo pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:

 1. „Klient”- każdą osobę, która pobrała Kupon Rabatowy ze Strony,
 2. „Produkty” –dowolny produkt znajdujący się w asortymencie płytek ceramicznych marki Tubądzin, MONOLITH i Korzilius, z wyłączeniem kolekcji marek: Domino, Arte, Tubądzin kreacja Maciej Zień oraz produktów wielkoformatowych marki MONOLITH o wymiarach 1198 x 2398 mm i 1198x1198 mm,
 3. „Cena detaliczna brutto” oznacza obowiązującą w Salonie cenę jednostkową za jedną sztukę lub jeden metr kwadratowy lub jeden metr bieżący Produktu oferowanego Klientowi, która uwzględnia podatek VAT,
 4. „Przedłużona Gwarancja” oznacza przedłużony do 6 lat okres gwarancji udzielanej przez producenta na Produkty.

 

II. Realizacja Kuponu Rabatowego.

§ 2

W celu realizacji przez Klienta Kuponu Rabatowego, w szczególności ustalenia potencjalnego zakresu zamówienia oraz dostępności Produktów, którymi zainteresowany jest Klient, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem niezwłocznie, nie później niż w następnym dniu roboczym następującym po dniu, w którym Klient pobrał Kupon Rabatowy.

 

§ 3

Kupon Rabatowy pobrany ze Strony uprawnia Użytkownika do skorzystania z Pakietu Promocyjnego przy zakupie Produktów w wybranym na Stronie Salonie Sprzedawcy.

 

§ 4

 1. W skład Pakietu Promocyjnego, przyznanego przez Sprzedawcę w związku z realizacją Kuponu Rabatowego, wchodzą:
  1. rabat na Produkty w wysokości 15% Ceny detalicznej brutto,
  2. darmowa dostawa zakupionego w Salonie Produktu/Produktów pod adres wskazany przez Klienta na zasadach określonych w § 5,
  3. przygotowanie wizualizacji łazienki na zasadach określonych w § 6,
  4. Przedłużona Gwarancja.
 2. Niezależnie od korzyści wynikających z Pakietu Promocyjnego, Sprzedawca może przyznać Klientowi dodatkowe uprawnienia, w szczególności może udzielić wyższego niż określony w ust. 1 lit. a niniejszego paragrafu rabatu.
 3. Rabat, o którym mowa w ust. 1 lit. a niniejszego paragrafu, nie łączy się z innymi rabatami i promocjami obowiązującymi w Salonie Sprzedawcy.

 

III. Warunki darmowej dostawy.

§ 5

 1. W ramach Pakietu Promocyjnego Sprzedawca dostarczy Klientowi zakupione w Salonie Produkty pod adres wskazany przez Klienta pod warunkiem, że odległość miejsca dostawy od Salonu jest mniejsza niż 25 km oraz wartość zamówienia, po udzieleniu rabatu, przekroczy 1700 zł. brutto. 4. Dostawa nie obejmuje wniesienia Produktów.
 2. W razie nieobecności Klienta lub osoby uprawnionej przez niego do odbioru dostawy pod wskazanym adresem w wybranej przez niego dacie dostawy, dostawca pozostawi w drzwiach zawiadomienie o próbie realizacji dostawy, a zamówienie będzie dostępne w Salonie do odbioru osobistego przez Klienta.
 3. Termin dostawy będzie ustalony indywidualnie z Klientem, przy uwzględnieniu, że Sprzedawca będzie realizował dostawy w Dni Robocze w godzinach 9 – 18.

 

IV. Warunki przygotowania darmowej wizualizacji.

§ 6

 1. W ramach Pakietu Promocyjnego Sprzedawca przygotuje nieodpłatnie dla Klienta projekt wizualizacji łazienki, na podstawie wybranych przez Klienta Produktów oraz przekazanych informacji niezbędnych do wykonania projektu.
 2. Klient zobowiązany będzie do podania szczegółowych wymiarów projektowanej łazienki z uwzględnieniem wymiarów oraz położenia drzwi, okien, kratek wentylacyjnych itp., nadto do przedstawiana wszelkich informacji niezbędnych do wykonania wizualizacji.
 3. Warunkiem przygotowania wizualizacji jest wpłata przez Klienta zadatku na poczet ceny zamówionych Produktów –zgodnie z warunkami określonymi przez danego Sprzedawcę.
 4. Klient zobowiązany będzie do wybrania konkretnej kolekcji płytek. Sprzedawca może zaproponować dodatkowe elementy ceramiki lub wyposażenia.
 5. Klient ma prawo do wnoszenia poprawek do projektu (2 poprawki), z zastrzeżeniem iż poprawki te nie mogą dotyczyć zmiany kolekcji płytek będących przedmiotem projektu.
 6. Po zakończeniu prac nad projektem Klient otrzymuje wersję elektroniczną lub wersję papierową wizualizacji łazienki.
 7. Dostarczona Klientowi wizualizacja nie będzie stanowić dokumentacji architektoniczno-budowlanej, projektu w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, ani wiążącego szacunku wymiarów na potrzeby ułożenia płytek. Wizualizacja stanowić będzie jedynie autorską - ogólną koncepcję aranżacji wnętrza o wymiarach podanych przez Klienta
 8. Sprzedawca ustali z Klientem planowany termin wykonania wizualizacji. Termin ten ulega przedłużeniu o czas konieczny na udzielenie przez Klienta dodatkowych informacji niezbędnych dla wykonania Wizualizacji, a nie wskazanych przy składaniu zlecenia, oraz o czas konieczny na wprowadzenie zgłoszonych przez Klienta poprawek. Strony są uprawnione do zmiany ustalonego terminu drogą mailową lub telefoniczną.
 9. Z chwilą wydania Klientowi egzemplarza wizualizacji Sprzedawca udziela Klientowi nieodpłatnej i niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z wizualizacji w celu jej realizacji.

 

V. Termin ważności Kuponów Rabatowych.

§ 7

Termin ważności Kuponu Rabatowego zostanie każdorazowo wskazany w Kuponie Rabatowym.

 

VI. Reklamacje.

§ 8

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące realizacji Kuponów Rabatowych należy zgłaszać Sprzedawcy e-mailem, pisemnie za pośrednictwem poczty lub osobiście do protokołu w siedzibie Sprzedawcy. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dane personalne zgłaszającego reklamację umożliwiające udzielenie odpowiedzi na nią oraz przyczynę reklamacji wraz z uzasadnieniem.
 2. Reklamacje rozpatrywane będą przez Sprzedawcę w ciągu 7 dni od daty ich otrzymania przez Sprzedawcę. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany pisemnie w terminie 7 dni od dnia jej rozpatrzenia.
WYKAZ SPRZEDAWCÓW I SALONÓW.
⇦ Wróć