Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem cyfrowej drukarki do płytek ściennych wielkowymiarowych

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem cyfrowej drukarki do płytek ściennych wielkowymiarowych

Zamówienie to jest realizowane ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu:

„Rozwój wzornictwa  przemysłowego w zakresie płytek i dekoracji  ceramicznych w oparciu o badania naukowe”, realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, oś priorytetowa III – Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość III.1 Wspieranie Jednostek B+R

Nr sprawy  ASP/CTII/02/2014
Ozorków, dnia 09/12/2014r.

Supply, installation and commissioning of a ceramic digital printer for big-size wall tiles

TERMS OF REFERENCE

relating to the open invitation to tender in a public procurement procedure for:

Supply, installation and commissioning 
of a ceramic digital printer for big-size wall tiles

This Order is being implemented with funding
of the European Union as part of the project:

“The development of industrial design within the scope of ceramic tiles and decorations based on scientific research”
carried out as part of the Regional Operational Programme for the Lodzkie Voivodeship for the years 2007-2013, PRIORITY AXIS III: ECONOMY, INNOVATIVENESS, ENTREPRENEURSHIP III.1 SUPPORTING R&D UNITS

 

Case no. ASP/CTII/02/2014
Ozorków, 09/12/2014

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Projekt współfinansowany przez Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

NR SPRAWY ASP/CTII/02/2014

Ozorków, dn. 09/02/2015

Do  Uczestników 
przedmiotowego postępowania

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem cyfrowej drukarki do płytek ściennych wielkowymiarowych 

ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty

Stosownie do art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

W imieniu Zamawiającego informuję, że w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, nr postępowania ASP/CTII/02/2014 pn. Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem cyfrowej drukarki do płytek ściennych wielkowymiarowych wybrana została oferta nr 1 firmy:

SYSTEM S.p.A.
Via Ghiarola Vecchia 73
41042 Fiorano Modenese (MO)
Włochy

- za łączną cenę brutto 330.000 EUR (tj. 1.379.400 PLN po kursie 4,18 PLN / EUR )
- liczba uzyskanych punktów: 95

Zestawienie punktacji przyznanej poszczególnym ofertom:

 

Nr ofertyFirma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcyCena oferty BRUTTOPunkty uzyskane w kryterium „cena”Punkty uzyskane w kryterium „parametry techniczne”Łączna ocena punktowa
1.

SYSTEM S.p.A.
Via Ghiarola Vecchia 73
41042 Fiorano Modenese (MO)
Włochy

330.000 EUR
(tj. 1.379.400 PLN po kursie
4,18 PLN / EUR )

554095

Uzasadnienie

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego kryterium wyboru oferty były: cena – 55% oraz parametry techniczne – 45%. Wybrany Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, jego oferta jest kompletna, prawidłowo sporządzona, otrzymała ona najwyższą ilość punktów. Oferta Wykonawcy jest więc najkorzystniejsza  w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy Pzp.

Zamawiający zawiadamia, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1a) ustawy Pzp umowa 

w sprawie zamówienia publicznego w przedmiotowym postępowaniu będzie mogła być zawarta przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy Pzp.

 

Od niniejszej decyzji przysługują Państwu środki ochrony prawnej, na zasadach określonych w art. 179-198g. ustawy Pzp.

Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem plotera do druku ceramicznego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem plotera do druku ceramicznego

Zamówienie to jest realizowane ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu:

„Rozwój wzornictwa przemysłowego w zakresie płytek i dekoracji ceramicznych w
oparciu o badania naukowe”, realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, OŚ PRIORYTETOWA III – GOSPODARKA,
INNOWACYJNOŚĆ, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ III.1 WSPIERANIE JEDNOSTEK B+R

Nr sprawy ASP/CTII/02/2015
Ozorków, dnia 13/03/2015r.

Supply, installation and commissioning of plotter for ceramic printing

TERMS OF REFERENCE

relating to the open invitation to tender in a public procurement procedure for:

Supply, installation and commissioning
of plotter for ceramic printing

This Order is being implemented with funding
of the European Union as part of the project:

“The development of industrial design within the scope of ceramic tiles and decorations
based on scientific research”
carried out as part of the Regional Operational Programme for the Lodzkie Voivodeship
for the years 2007-2013, PRIORITY AXIS III: ECONOMY, INNOVATIVENESS,
ENTREPRENEURSHIP III.1 SUPPORTING R&D UNITS

Case no. ASP/CTII/02/2015
Ozorków, 13/03/2015

Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem cyfrowej drukarki ceramicznej do płytek podłogowych

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem cyfrowej drukarki ceramicznej
do płytek podłogowych

Zamówienie to jest realizowane ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu:

„Rozwój wzornictwa przemysłowego w zakresie płytek i dekoracji ceramicznych w
oparciu o badania naukowe” , realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, OŚ PRIORYTETOWA III – GOSPODARKA,
INNOWACYJNOŚĆ, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ III.1 WSPIERANIE JEDNOSTEK B+R

Nr sprawy ASP/CTII/01/2015
Ozorków, dnia 12/03/2015r.

Supply, installation and commissioning of a ceramic digital printer for floor tiles

TERMS OF REFERENCE

relating to the open invitation to tender in a public procurement procedure for:

Supply, installation and commissioning
of a ceramic digital printer for floor tiles

This Order is being implemented with funding
of the European Union as part of the project:

“The development of industrial design within the scope of ceramic tiles and decorations
based on scientific research”
carried out as part of the Regional Operational Programme for the Lodzkie Voivodeship
for the years 2007-2013, PRIORITY AXIS III: ECONOMY, INNOVATIVENESS,
ENTREPRENEURSHIP III.1 SUPPORTING R&D UNITS

Case no. ASP/CTII/01/2015
Ozorków, 12/03/2015

Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem cyfrowej drukarki ceramicznej do płytek podłogowych

ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty

 Stosownie do art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

W imieniu Zamawiającego informuję, że w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, nr postępowania ASP/CTII/01/2015 pn. Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem cyfrowej drukarki ceramicznej do płytek  podłogowych wybrana została oferta nr 1 firmy:

KERAjet S.A.
Avenida Del Boverot, 24
12550 Almazora (Castellon)
Apdo. Correos 446, 12540 Vila-real (Castellon)
Hiszpania

- za łączną cenę brutto 375.000 EUR (tj. 1.500.000 PLN po kursie 4,00 PLN / EUR )
- liczba uzyskanych punktów: 100

Zestawienie punktacji przyznanej poszczególnym ofertom:

Nr ofertyfirma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy
Cena oferty
BRUTTO
Punkty uzyskane w kryterium „cena”Punkty uzyskane w kryterium „parametry techniczne”Łączna ocena punktowa
1.KERAjet S.A.
Avenida Del Boverot, 24
12550 Almazora (Castellon)
Apdo. Correos 446, 12540 Vila-real (Castellon)
Hiszpania
375.000 EUR
(tj. 1.500.000 PLN po kursie 4,00 PLN / EUR )
505010

 

Uzasadnienie

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego kryterium wyboru oferty były: cena – 50% oraz parametry techniczne – 50%. Wybrany Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, jego oferta jest kompletna, prawidłowo sporządzona, otrzymała ona najwyższą ilość punktów. Oferta Wykonawcy jest więc najkorzystniejsza  w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy Pzp.

Zamawiający zawiadamia, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1a) ustawy Pzp umowa w sprawie zamówienia publicznego w przedmiotowym postępowaniu będzie mogła być zawarta przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy Pzp.

Od niniejszej decyzji przysługują Państwu środki ochrony prawnej, na zasadach określonych w art. 179-198g. ustawy Pzp.

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty oraz unieważnieniu postępowania

Ozorków, dn. 28.10.2015r.

 

Do wszystkich wykonawców, którzy złożyli ofertę

Nr sprawy: ASP/CTII/02/2015.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z montażem i uruchomieniem plotera do druku ceramicznego. 

 

ZAWIADOMIENIE

o odrzuceniu oferty oraz unieważnieniu postępowania

 

Stosownie do art. 93 ust 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. nr 113 poz. 759 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania oraz o odrzuceniu oferty.

 

I. Informacja o odrzuceniu oferty.

W imieniu Zamawiającego informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, nr postępowania ASP/CTII/02/2015, odrzucona zostaje oferta:

1) Oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę Agfa Graphics NV z siedzibą w Belgii, Septestraat 27, B-2640 Mortsel.

Odrzucenie oferty następuje na mocy art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, tj. treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

Uzasadnienie

Zamawiający stwierdza, że oferta Wykonawcy, który złożył ofertę nr 1, nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie: 

1) Wykonawca wskazał w ofercie dwa terminy gwarancji na dostarczony sprzęt. W dokumencie nazwanym „Oferta” Wykonawca oferty Wykonawca wskazał, iż ploter objęty jest 24-miesięczną gwarancją. Następnie wskazał, iż integralną częścią oferty są ogólne warunki sprzedaży Agfa Graphics NV, które dostępne są na stronie internetowej. Ze wskazanych ogólnych warunków sprzedaży wynika, iż gwarancja wynosi 12 miesięcy od daty odbioru sprzętu, 

Wskazanie dwóch różnych terminów gwarancji jest niezgodne z SIWZ i uniemożliwia Zamawiającemu wybór oferty.

A zatem, odrzucenie oferty następuje na mocy art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, tj. treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

 

II. Informacja o unieważnieniu postępowania.

Zamawiający, działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy Pzp zawiadamia wykonawców o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z montażem i uruchomieniem plotera do druku ceramicznego, nr postępowania ASP/CTII/02/2015.

Uzasadnienie

Postępowanie zostaje unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp., z uwagi na to, że w postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

W przedmiotowym postępowaniu złożono jedną ofertę, która została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

 

III. 

Od niniejszej decyzji przysługują Państwu środki ochrony prawnej, na zasadach określonych w art. 179-198g. ustawy Pzp.

 

Z poważaniem