Coloured body porcelain stonewares

Step tiles (full body porcelain stoneware tiles)