Polityka Prywatności i Plików Cookies

I. Postanowienie wstępne.

1.

1.Tubądzin Management Group Sp. z o.o. z siedzibą w Cedrowicach Parceli szanuje podstawowe prawo każdego człowieka do zachowania prywatności. Tubądzin Management Group Sp. z o. o. przywiązuje dużą wagę do zapewnienia poufności i ochrony przetwarzanych przez nią danych osobowych oraz dokłada wszelkich starań, by przetwarzanie tych danych odbywało się zgodnie z przepisami prawa, a także z poszanowaniem podstawowych praw i wolności osób, których dane te dotyczą. 

2.Niniejsza polityka prywatności strony www.tubadzin.pl (dalej: „Serwis”) określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług poprzez Serwis.

3.Polityka prywatności Serwisu ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest źródłem obowiązków dla Użytkowników. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez administratora w Serwisie, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie plików cookies oraz narzędzi analitycznych.

4.Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu jest spółka pod firmą: „Tubądzin Management Group” Sp. z o.o. z siedzibą w Cedrowicach Parceli (adres: Cedrowice Parcela 11, 95-035 Ozorków), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000286217, NIP 732-20-83-952, REGON 100383200, e-mail: tubadzin@tubadzin.pl, (dalej: „Administrator”).

5.Pojęcie „Użytkownika” oznacza w zależności od kontekstu osobę korzystającą z  usług świadczonych przez Administratora lub osobę chcącą korzystać z tych usług lub internautę odwiedzającego Serwis.

6.Dane osobowe w Serwisie przetwarzane są przez Administratora zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”).

7.Kontakt z Administratorem możliwy jest przy pomocy formularza znajdującego się w zakładce „Kontakt” lub za pośrednictwem danych kontaktowych zamieszczonych w Serwisie.

8.W celu zagwarantowania najwyższych standardów w zakresie ochrony danych osobowych, Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, a w szczególności korzystania z przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można skontaktować się z wyznaczonym przez Tubądzin Management Group Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: iod@tubadzin.pl

9.Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne, jak również podanie danych osobowych przez Użytkownika korzystającego z Serwisu jest dobrowolne, z tym jednak zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.

10.Administrator zapewnia, że zbierane przez niego dane są: (i) przetwarzane zgodnie z prawem, (ii) zbierane dla celów zgodnych z prawem, (iii) przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania, (iv) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.

11.Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z RODO.

II. Przetwarzanie danych osobowych.

2.

1.Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych, gdy spełniony zostanie co najmniej jedna z poniższych okoliczności: (i) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, (ii) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, (iii) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, (iv) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

2.Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z ww. podstaw wskazanych w § 2 ust. 1 Polityki.

3.

1.Każdorazowo cel, podstawa, okres i zakres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Użytkownika. 

2.Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

3.Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób: 

a)poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,

b)poprzez gromadzenie plików „cookies” (polityka plików „cookies”). 

4.Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez Użytkownika. 

5.Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.

6.Dane osobowe pozostawione w Serwisie nie zostaną przekazane ani udostępnione osobom trzecim. 

7.Administrator zastrzega prawo do zmiany Polityki, na które może wpłynąć rozwój technologii, ewentualne zmiany powszechnie obowiązujących przepisów oraz rozwój Serwisu. O dokonanych zmianach Administrator poinformuje w sposób jednoznaczny i zrozumiały.

4.

1.Dla prawidłowego funkcjonowania Serwisu konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych. Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

2.Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania. 

3.Administrator może korzystać w Serwisie z profilowania do celów marketingu bezpośredniego. Efektem korzystania z profilowania w Serwisie jest np. przesłanie propozycji produktu, który może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub też zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty. 

4.Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych danej osoby. 

5.

1.Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe zasady wykonywania powyższych uprawnień wskazane zostały w art. 15-21 RODO.

2.Użytkownik, którego dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

3.Użytkownik, którego dane przetwarzane są przez Administratora ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach RODO oraz prawa polskiego. Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4.Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, w tym profilowania. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba, że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Użytkownika, którego dane dotyczą.

5.Użytkownik, którego dane dotyczą ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

6.Celem wykonania uprawnień, o których mowa w § 5 Polityki Użytkownik winien kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres: tubadzin@tubadzin.pl

7.Polityka znajduje się na stronie www.tubadzin.pl oraz w siedzibie Administratora.

III. Polityka „cookies”.

6.

1.Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Wykonawcy.

2.Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach: statystycznych oraz zapewnienia prawidłowego działania Serwisu, a w szczególności utrzymania sesji po zalogowaniu do Konta.

3.Administrator informuje Użytkowników, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.

4.Administrator wskazuje także, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

5.Pod tymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

Google Chrome: 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDeskt...

Firefox:

https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek-i-danych-stron-fir...

Microsoft Edge:

https://support.microsoft.com/pl-pl/help/4027947/microsoft-edge-delete-c...

Opera:

https://help.opera.com/pl/latest/security-and-privacy/

Safari:

https://support.apple.com/pl-pl/HT201265 

6.Administrator informuje także Użytkowników, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Może to powodować brak możliwości zalogowania się do usługi lub przerwanie sesji po zalogowaniu.

7.Informacje, które są zawierane w logach systemowych w związku z ogólnymi zasadami realizacji połączeń w Internecie wykorzystywane są przez firmę hostingową obsługującą Administratora jedynie w celach technicznych oraz statystycznych.

8.Administrator stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

9.Użytkownik ma możliwość korzystania z Serwisu anonimowo lub pod nazwą użytkownika.

IV. Postanowienia końcowe.

7.

1.Serwis może zawierać linki do stron internetowych, które funkcjonują niezależnie od Serwisu. Administrator nalega, aby po przejściu na inne strony zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza Polityka dotyczy tylko Serwisu.