Połączenie spółek

W dniu 30.11.2018 r. Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował połączenie spółek Tubądzin Znaki Towarowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ozorkowie („Spółka Przejmowana”) ze spółką „Tubądzin Management Group” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Cedrowicach Parceli („Spółka Przejmująca”) przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. Połączenie nastąpiło w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.
W konsekwencji, z dniem połączenia, tj. 30.11.2018 r., prawa i obowiązki przysługujące Spółce Przejmowanej przechodzą na Spółkę Przejmującą.

Dane Spółki Przejmującej, którymi należy posługiwać się przy wszelkich transakcjach dokonanych po połączeniu, tj. od dnia 30 listopada 2018 r.:

"Tubądzin Management Group" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Cedrowice Parcela 11, 95-035 Ozorków
KRS: 0000286217
NIP: 7322083952
REGON: 100383200