Obowiązek Informacyjny

Szanując podstawowe prawo każdego człowieka do zachowania prywatności, Administrator przywiązuje dużą wagę do zapewnienia poufności i ochrony przetwarzanych danych osobowych oraz dokłada wszelkich starań, by przetwarzanie tych danych odbywało się zgodnie z przepisami prawa, a także poszanowaniem podstawowych praw i wolności osób, których dane dotyczą. W związku z powyższym oraz zapewnieniem właściwego procesu przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”), przedstawiamy niniejszą klauzulę obowiązku informacyjnego, która zawiera istotne informacje na temat przetwarzania danych osobowych.

1) Kto jest Administratorem

W zależności od relacji nawiązanych przez Panią/Pana, Administratorem danych osobowych jest Spółka (Spółki) działająca w ramach grupy Tubądzin:

 • Tubądzin Management Group spółka z o.o., 95-035 Ozorków, Cedrowice Parcela 11, KRS: 0000286217, NIP: 732-20-83-952, REGON: 100383200
 • Ceramika Tubądzin II spółka z o.o., 95-035 Ozorków, ulica Armii Krajowej 20, KRS: 0000207852, 732-18-13-880, REGON: 472196411
 • Ceramika Tubądzin III spółka z o.o. spółka komandytowa, 98-200 Sieradz, ulica Dworska 28, KRS 0000574739, NIP: 8272308466, REGON: 362457466
 • Ceramika Tubądzin spółka z o.o., 98-285 Wróblew, Tubądzin 31, NIP: 827-000-73-35, REGON: 005266429

2) Inspektor Ochrony Danych

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD) zgodnie z art. 37 RODO.

Inspektor Ochrony Danych w ramach realizowanych zadań dba o ochronę praw i wolności osób, których dane osobowe są przetwarzane. Osoby te mogą zwrócić się do Inspektora Ochrony Danych we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.

Inspektor Ochrony Danych weryfikuje prawidłowość przetwarzania danych osobowych w organizacji. W ramach swoich działań jest również punktem kontaktowym dla wszelkich zgłoszeń związanych z ewentualnymi nieprawidłowościami w przetwarzaniu danych osobowych. Do Inspektora Ochrony Danych mogą się Państwo zwrócić, jeżeli w Państwa opinii doszło do naruszenia ochrony Państwa danych osobowych.

Kontakt z IOD możliwy jest pod adresem e-mail: iod@tubadzin.pl;

3) Informacja o prawie wniesienia skargi

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie https://uodo.gov.pl/pl/83/155.

4) Informacja o prawach podmiotu danych

Zgodnie z RODO każda osoba, której dane dotyczą posiada prawo:

a) dostępu do swoich danych osobowych oraz uzyskania informacji na ich temat (art. 15 RODO);

b) sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO);

c) usunięcia danych osobowych – „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO);

d) ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO);

e) przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO);

f) sprzeciwu (art. 21 RODO);

g) cofnięcia zgody (jeśli zgoda stanowi podstawę prawną przetwarzania danych, art. 7 ust. 3 RODO) –wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem;

Odpowiedź na złożony wniosek zostanie udzielona w terminie do 30 dni licząc od daty wpływu wniosku na wskazane w niniejszej klauzuli informacyjnej dane kontaktowe Administratora. W przypadku wątpliwości lub pytań Spółka skontaktuje się z wnioskodawcą za pośrednictwem wskazanej we wniosku formy.


5) Informacja o przekazywaniu danych

Państwa dane osobowe będą przekazywane innym podmiotom wyłącznie w celu prawidłowego wykonania zawartej z Państwem umowy, realizacji przewidzianych prawem obowiązków Administratorów, ochrony praw zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz realizacji uzasadnionego interesu Administratorów w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Informujemy ponadto, że podmioty takie zostaną zobowiązane na mocy zawartych z Administratorami umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby należycie chronić Państwa dane osobowe. Dane osobowe będą przekazywane również podmiotom, które są uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego prawa. Administrator może przekazywać dane osobowe do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy). Przekazanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy następuję wyłącznie, gdy spełnione zostaną warunki określone w Rozdziale V RODO, tj.

 • współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
 • stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
 • stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;
 • inne zabezpieczenia spełniające odpowiedni stopień ochrony w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne.

6) Informacja o profilowaniu

Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

7) Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przez Administratora

 • Przetwarzanie danych osobowych kandydatów do pracy
  • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacyjnego oraz w przypadku wyrażenia odpowiedniej zgody również w celu prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest:

a) uprawnienie do żądania danych niezbędnych do podjęcia działań przed zawarciem umowy w zakresie wskazanym w art. 221 Kodeksu Pracy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

b) w pozostałym zakresie dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych osobowych, która w każdym czasie może być odwołana (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);

c) Ponadto Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z wymaganiami nałożonym na Administratora przez obowiązujące przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),

d) Dane mogą być również przetwarzane dla celu ustalenia, dochodzenia oraz zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz obrony przed tymi roszczeniami, związanymi z realizacją procesu rekrutacyjnego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 • Przetwarzanie danych osobowych pracowników Kontrahenta lub osób reprezentujących Kontrahenta w związku z działaniami mającymi na celu zawarcie i wykonanie umów z Kontrahentami
  • Administrator przetwarza dane osobowe osób będących stroną umowy w celu podpisania i realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Podstawą prawną przetwarzania danych osób niebędących stroną umowy, których dane przetwarzane są na potrzeby podpisania i realizacji umowy jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) - kontakt w sprawie wykonania umowy. Dane ww. osób mogą być przetwarzane dla ewentualnego dochodzenia lub odpierania roszczeń wynikających z umowy (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  • Dane osobowe pracowników drugiej Strony mogły zostać pozyskane przez Administratora z umowy lub udostępnione przez osobę będącą Stroną umowy. W związku z realizacją umowy Administrator może przetwarzać w szczególności następujące dane osobowe: imię, nazwisko, służbowy adres e- mail, numer telefonu służbowego, miejsce zatrudnienia, stanowisko.
  • Administrator dokłada wszelkich starań, aby dane osobowe przetwarzane były w sposób adekwatny i tak długo jak jest to niezbędne do celów, w jakich zostały one zebrane. Mając to na uwadze, Administrator przechowuje dane osobowe przez okres nie dłuższy niż konieczny do osiągnięcia celów, dla których zebrano dane lub, jeśli jest to konieczne, w celu zachowania zgodności z obowiązującym prawem, w szczególności mając na uwadze okres realizacji umowy i okres przedawnienia roszczeń.
  • Odbiorcami danych osobowych będą podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie realizowanych umów, wyłącznie na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych. Do kategorii takich podmiotów należą:
 • podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie;
 • podmioty świadczące wsparcie i utrzymanie systemów teleinformatycznych;
 • podmioty doradcze;
 • podmioty zajmujące się obsługą prawną.

Dane osobowe mogą również być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 • Przetwarzanie danych osobowych osób składających reklamację
  • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zrealizowania przysługującego Pani/Panu uprawnienia do rozpatrzenia reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO – Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2019.1145 t.j.).
  • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla rozpatrzenia reklamacji, przez okres 1 roku – po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji, zgodnie z art. 74 ust.2 pkt. 6 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2019.351 t.j.). a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń do momentu ich przedawnienia.
  • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty dostarczające i wspierające systemy informatyczne stosowane przez Administratora oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora – na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych, a także organy publiczne uprawnione do dostępu do tych danych, na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 • Przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzonymi działaniami marketingowymi:
  • Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - marketing usług własnych, budowanie pozytywnego wizerunku Administratora oraz nawiązanie nowych kontaktów handlowych, przy czym zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy Prawo telekomunikacyjne Administrator potrzebuje dodatkowych zgód na wykorzystanie podanych kanałów komunikacji. W przypadku wyrażenia stosowanej zgody przez Panią/Pana, Administrator będzie mógł wysyłać informację marketingowe i handlowe za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (telefon, e-mail). Dane mogą być również przetwarzane dla celu ustalenia, dochodzenia oraz zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz obrony przed tymi roszczeniami, związanymi z działaniami marketingowymi Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
  • Cel przetwarzania danych jest każdorazowo wskazany w klauzuli obowiązku informacyjnego. Może to być m.in. budowanie pozytywnego wizerunku Administratora, obsługa newslettera, portali społecznościowych, organizowanie konkursów, eventów i szkoleń.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla otrzymywania Administratora informacji marketingowo-informacyjnych. Niepodanie danych wiąże się z brakiem otrzymywania od Administratora informacji marketingowo-informacyjnych.
  • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty wspierające Administratora w bieżącej działalności związanej z działaniami marketingowymi Administratora – wyłącznie na podstawie zawartej umowy powierzenia danych osobowych. oraz przy zapewnieniu stosowania przez podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających ochronę danych.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji wyżej wymienionych celów z systematyczną kontrolą ich dalszej przydatności; do momentu wyrażenia sprzeciwu lub ewentualnego odwołania przez Panią/Pana zgody, a następnie przez okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem danych.

 • Przetwarzanie danych osobowych do celów kontaktowych – za pośrednictwem formularzy kontaktowych oraz ogólnodostępnych adresów poczty elektronicznej
  • Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego – dla realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu w postaci zapewnienia komunikacji z użytkownikiem serwisu i udzielenia odpowiedzi na zapytania kierowane do Tubądzin Management Group Sp. z o.o. - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Dane mogą być również przetwarzane dla ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami mogącymi mieć związek z prowadzonymi przez Tubądzin Management Group Sp. z o.o. działaniami oraz świadczeniem usług – dla realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu w postaci zabezpieczenia roszczeń, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla otrzymania odpowiedzi na zadane za pośrednictwem wskazanych powyżej kanałów pytania.
  • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty dostarczające i wspierające systemy informatyczne stosowane przez Administratora oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora – na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych, a także organy publiczne uprawnione do dostępu do tych danych, na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zadane za pośrednictwem dostępnych elektronicznych środków pytanie, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla ustalenia, obrony bądź dochodzenia ewentualnych roszczeń.
 • Przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzonym monitoringiem wizyjnym
  • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, współpracowników, klientów oraz gości Administratora, ochrony jego mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Przetwarzanie danych pracowników prowadzone jest w oparciu o art. 222 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w zw. z art. 5 oraz art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Dane są przetwarzane w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami powstałymi w związku z realizacją ww. celów – co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 90 dni od momentu nagrania. W przypadku, w którym nagranie obrazu stanowi dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator posiada uzasadnione przesłanki do tego, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ulega przedłużeniu do czasu zakończenia postępowania.
  • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, świadczące usługi stałej ochrony fizycznej, współpracujące z Administratorem na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych; podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa.
 • Przetwarzanie danych osobowych w celu kontroli ruchu osobowego i materiałowego na obszarze działalności podmiotów z grupy Tubądzin
  • Kontrola ruchu osobowego przeprowadzana jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia na terenie Administratora. Dane osobowe mogą być również przetwarzane dla ewentualnego dochodzenia lub odpierania roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu a następnie przez czas związany z wygaśnięciem wzajemnych roszczeń.
  • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty dostarczające i wspierające systemy informatyczne stosowane przez Administratora oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora – na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych, a także organy publiczne uprawnione do dostępu do tych danych, na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 • Przetwarzanie danych osobowych w celu rozpatrzenia wniosku podmiotu danych (realizacja praw osób, których dane dotyczą)
  • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia Pani/Pana wniosku, zweryfikowania tożsamości wnioskodawcy oraz możliwości spełnienia Pani/Pana żądania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c), f) RODO w związku z art. 16-18 i 20-21 RODO.
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na skierowany do Administratora wniosek oraz do ustalenia, obrony bądź dochodzenia ewentualnych roszczeń.
  • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom z wyjątkiem podmiotów świadczących usługi informatyczne oraz rekrutacyjne na rzecz Administratora – na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych oraz organom publicznym uprawnionymi do dostępu do tych danych, na podstawie obowiązujących przepisów prawa.