I. Postanowienie wstępne.

§ 1

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004, Nr 171, poz. 1800) Tubądzin Management Group Sp. z o.o. z siedzibą w Cedrowicach Parcela 11 (95-035 Ozorków), wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000286217, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, o kapitale zakładowym w wysokości 49 200 000 zł, w całości wpłaconym, NIP: 732 20 83 952, REGON: 100383200, e-mail: tubadzin@tubadzin.pl, zwana dalej „TMG” lub „Wykonawcą”, wprowadza niniejszą Politykę Prywatności i Plików Cookies, zwaną dalej „Polityką”.

§ 2

1. Pojęcie „Użytkownika” oznacza w zależności od kontekstu osobę korzystającą z  usług świadczonych przez TMG lub osobę chcącą korzystać z tych usług, lub internautę odwiedzającego strony TMG.

II. Dane osobowe.

§ 3

1. Użytkownik w celu korzystania z formularza kontaktowego oraz usług określonych w postanowieniu § 2 ust. 1 Polityki, musi wypełnić odpowiednie formularze. Wymagane jest tam podanie określonych danych osobowych.

2. Podanie danych osobowych w formularzach jest dobrowolne, jednak konieczne do świadczenia usług przez TMG na rzecz Użytkownika.
3. Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik wprowadzi do formularzy rejestracyjnych lub poda w korespondencji z TMG  są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn.zm.) oraz ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku – o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn.zm).

§ 4

1. Administratorem danych osobowych jest TMG.
2. TMG może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim, na zasadzie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, umowy.

§ 5

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia, a także usunięcia, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do TMG.

§ 6

1. TMG przetwarza dane osobowe Użytkowników i wykorzystuje je w zakresie i w celu niezbędnym do realizacji oferowanych usług. 
2. Na podstawie dodatkowej i opcjonalnej zgody, którą Użytkownik może wyrazić w osobnym oświadczeniu, TMG może przetwarzać dane osobowe Użytkowników w celach marketingowych. Jeżeli Użytkownik udzieli takiej zgody, to może ją następnie w każdej chwili odwołać.

§ 7

TMG na podstawie udzielonej przez Użytkownika dodatkowej i opcjonalnej zgody ma prawo do wysyłania do niego na podane adresy e-mail lub numery telefonu informacji handlowych. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym może zostać w każdej chwili odwołana przez Użytkownika.

§ 8

Dane osobowe zebrane przez TMG mogą zostać przekazane upoważnionym, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, organom państwowym.

III. Pliki cookies.

§ 9

1. TMG wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Wykonawcy.

2. Wykonawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach: statystycznych oraz zapewnienia prawidłowego działania strony www, a w szczególności utrzymania sesji po zalogowaniu do Konta.

§ 10

1. Wykonawca informuje także Użytkowników, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
2. TMG wskazuje także, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez TMG, poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
3. Pod tymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:
- Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,
- Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html,
- Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,
- Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

§ 11

TMG informuje także Użytkowników, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Może to powodować brak możliwości zalogowania się do Usługi lub przerwanie sesji po zalogowaniu.

IV. Dane zawarte w logach systemowych.

§ 12

Informacje, które są zawierane w logach systemowych w związku z ogólnymi zasadami realizacji połączeń w Internecie wykorzystywane są przez firmę hostingową obsługującą TMG jedynie w celach technicznych oraz statystycznych.

V. Środki techniczne stosowane przez TMG.

§ 13

TMG stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

VI. Inne.

§ 14

1. Użytkownik ma możliwość korzystania z Portalu anonimowo lub pod nazwą użytkownika.

§ 15

1. W przypadku pytań i opinii dotyczących stosowanej przez Wykonawcy Polityki prosimy o ich przesyłanie na adres e-mail: tubadzin@tubadzin.pl.

2. Polityka znajduje się na stronie www. tubadzin.pl oraz w siedzibie Wykonawcy.